DİŞ HEKİMİ CENGİZ TÜRK
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA HASTA AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusunun Kimliği
Veri sorumlusu sıfatıyla Diş Hekimi Cengiz Türk olarak, kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda azami hassasiyet göstermekteyim. Bu amaçla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) 10. Maddesi uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla işlediğim kişisel verilere ilişkin aydınlatma yükümlülüğüm kapsamında aşağıdaki hususları bilginize sunuyorum.
2. İşlediğim Kişisel Verileriniz
Veri sorumlusu olarak hasta-hekim ilişkisi kapsamında aşağıda sayılan verilerinizi işlemekteyim.

(i) Kimlik Bilgileriniz: Adınız ve soyadınız, T.C kimlik numaranız, doğum yeri/tarihiniz, imzanız ve cinsiyetiniz,

(ii) İletişim Bilgileriniz: Telefon numaranız, e-posta adresiniz, adres bilginiz,

(iii) Ödeme ve Finansal Bilgileriniz: Veri Sorumlusu ile ilişkiniz kapsamında yapılacak ödemelerin gerçekleştirilmesi için banka hesap ve kart bilgileriniz, borç ve fatura bilgileriniz,

(iv) Sağlık Verileriniz: Tarafıma iletmiş olmanız halinde röntgen vb. görüntüleme sonuçlarınız, tedaviniz sırasında ihtiyaç olması halinde kullanılacak olan protez ve cihaz bilgileriniz, kan grubunuz, hastalık geçmişiniz ile kullanmış olduğunuz
ilaç bilgileriniz gibi sağlık verileriniz
.
(Yukarıda sayılan verilerin tümü “Kişisel Veriler” olarak anılacaktır.)

3. Kişisel verilerinizin İşlenme Amaçları
Toplanan kişisel verilerinizi,

(i) Tarafımdan sunulan tıbbi teşhis, muayene ve tedavi hizmetlerinin ifa edilmesi,

(ii) Randevu süreçlerinin yürütülmesi,

(iii) Muayene ve tedavi ücreti ödemelerinin takibi ve faturalandırılması gibi finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

(iv) Hizmet aldığım diş protez laboratuvarından hizmet alımının gerçekleştirilmesi

(v) Faaliyetlerin yasal mevzuata uygun yürütülmesi,

(vi)Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına istedikleri yasal bilgilerin verilmesi,

(xx) Randevularınız, kvvk ve onam formlarıyla ilgili onay ve hatırlatma SMS’lerinin iletilmesi,

amaçlarıyla KVKK’nin 5. ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

4. Kişisel Veriler’in Aktarılması
Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde açıklanan amaçlarla, aktarılmasını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla; KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında; gerektiği takdirde yasal yükümlülüklerimi yerine getirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile gereken tedavilerde hizmet aldığım diş protez laboratuvarı ve vergisel yükümlülüklerimi yerine getirebilmek için hizmet aldığım muhasebeci/serbest mali müşavir gibi üçüncü kişilere aktarılabilmektedir:

5. Kişisel Veriler’inizin İşlenme Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, 3. maddede belirtilen amaçlarla, KVKK’de öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nin 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygun olmak koşuluyla, sizinle aramızda bir sözleşmenin kurulması veya halihazırda var olan bir sözleşmenin ifa edilebilmesi kapsamında, aşağıda belirtilen hukuki sebeplere dayalı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; tarafınızca bizzat sözlü ya da yazılı olarak iletilen bilgilerden toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu ile aranızdaki hasta-hekim ilişkinin kurulması tarafımdan size verilen hizmetin hukuka uygun bir şekilde icra edilebilmesi ve sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebepleriyle; başta 1 Ağustos 1998 tarih ve 23420 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliği, 3 Şubat 2015 tarihli ve 29256 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, 4/12578 sayılı Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, 21 Haziran 2019 tarihli ve 30808 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile bunlara dayanılarak çıkartılan ikincil mevzuat da dahil olmak üzere yürürlükteki tüm yasal mevzuatlar uyarınca belirlenen hukuki yükümlülüklerimi yerine getirilebilme sebepleri ile işlenmektedir.
Veri Sorumlusu, Kişisel Veriler’inizin işlenmesinde başta T.C. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve KVKK başta olmak üzere KVKK’ye dayanılarak çıkarılan ilgili mevzuat kapsamında belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.
6. Kişisel Verileriniz Ne Şekilde Korunmaktadır?
Veri sorumlusu, kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini ve/veya silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla kişisel verilerin korunması mevzuatı uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

Veri sorumlusu, kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi ya da ifşası durumunda, sizi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir. Toplanan kişisel veriler, işleme amaçları ve yürürlükteki kanunlar kapsamında işlenmekte ve saklanmaktadır.
Kişisel veriler’iniz;

(i) işleme amaçlarımızın tamamen sona ermesi durumunda,

(ii) ilgili kanunlarda öngörülen süre sonunda veya

(iii) sizin talebiniz halinde Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasına
uygun olarak silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
7. KVKK Uyarınca Veri Sahibi Olarak Haklarınız
KVKK kapsamında;

(i) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(ii) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(iii) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin
aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(v) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(vi) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(vii) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,

(viii) işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme ve

(ix) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
8. Kişisel Verilerin Korunması Kapsamındaki Taleplerinizin İletilmesi
KVKK’nin 11. maddesinde sayılan haklarınızı kullanabilmeniz için kimliğinizi tespit edecek belgeler ile birlikte dilekçenizi

(i)Diş Hekimi Cengiz Türk adına 15 temmuz mahallesi 1426 sokak No:6 Ergün Apt. Daire 1 Bağcılar/İstanbul adresine ıslak imzalı olarak elden,
(ii) Noter kanalıyla,
(iii) İadeli taahhütlü posta yoluyla imzalı şekilde veya
(iv) Güvenli elektronik imza ile imzalanmış şekilde diskurdu@hotmail.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

Ayrıca Kurul tarafından ayrı yöntemler belirlenmesi halinde bu yöntemler ile de Cengiz Türk’e iletebilirsiniz.

Veri sorumlusu, KVKK’nin 13. maddesine göre, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni ve/veya nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

Yukarıdaki Aydınlatma Metni’ni okuduğumu ve anladığımı açık rızamla beyan eder ve Veri Sorumlusu Cengiz Türk tarafından toplanan ve işlenen kişisel verilerimde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu değişikliği en kısa sürede Cengiz Türk’ e bildireceğimi taahhüt ederim.